banner

Duyurular

Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62 nci maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

TMSF güvence fonu ödemeleri kapsamında yapılacak ödemelerde 5411 sayılı kanunun 62 nci maddesindeki zamanaşımı hükümleri dikkate alınır.

Diğer taraftan, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 8inci maddesi gereğince bankaların, nezdlerindeki zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan mudilerin 15 Haziran 2017 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan emanet, alacak ve katılım fonu bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Müşterilerimize önemle duyurulur.

Müşteri listesini görmek için tıklayınız.

Değerli Müşterilerimiz

Vakıf Katılım üzerinden yapılacak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ödemeleri hakkında bilgi almak ve bu kapsamda adınıza ödeme olup olmadığını kontrol etmek için özel olarak hizmet veren 0850 582 6 582 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir veya en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

Şube iletişim bilgilerimiz için tıklayınız.

Vakıf Katılım olarak kişisel verilerinizi en üst düzeyde koruyor, bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel veri nedir, kim işler?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bankamız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenir?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca Bankamız;

 • Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek,
 • İşlem sahibi ve muhatabını tespit edebilmek,
 • Fiziken veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olan bilgi, belge ve kayıtları düzenleyebilmek,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri(Mahkemeler, BDDK, TCMB, MASAK, SPK gibi adli ve idari otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülükleri) yerine getirebilmek amacıyla kişisel verileri(kimlik, adres ve diğer gerekli bilgiler ) işleyebilecektir.

Yukarıda ifade edilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz aktarılabilir mi?

Yukarıda kısaca ifade edilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca yetkili kılınan merci, kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Bunun yanında kişisel verileriniz paylaşılma amacıyla sınırlı olmak üzere;

 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 73. maddesinin 4. fıkrası uyarınca bu fıkrada belirtilen finansal kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere,
 • BDDK, TCMB, SPK gibi kamu tüzel kişilerine,
 • Ana hissedarımıza ve ileride kurulabilecek olan yurtiçi-yurtdışı iştiraklerimize,
 • Sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek adına işbirliği yaptığımız, hizmet aldığımız kişi/kurum/kuruluşlara aktarılabilir.

Kişisel verileriniz nasıl toplanır?

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük, Şubeler, ATM’ler, Çağrı Merkezi, İnternet Bankacılığı, Kiosklar ve bunun gibi kanallar aracılığı ile yazılı veya sözlü olarak toplanabilir. Bunun yanında Bankamız, müşteri ve katılım bankacılığı ihtiyaçlarına uygun olmak üzere KKB ve Risk Merkezi gibi kurum ve kuruluşlardan kişisel veri elde edebilmekte ve bunları işleyebilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md 11 uyarınca Bankamıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Sektöre hızlı bir giriş yapan Vakıf Katılım, faaliyetlerinin katılım bankacılığı prensiplerine uygunluğunu denetleyecek Danışma Kurulu’nu oluşturdu. Kurulda Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Hamdi Döndüren ve Prof. Dr. Arif Ersoy yer alıyor.

Katılım bankacılığı sektörünün en genç oyuncusu Vakıf Katılım, ürün ve hizmetlerinin katılım bankacılığı prensiplerine uygunluğu konusunda yol gösterici olacak Danışma Kurulu’nu hayata geçirdi.

Vakıf Katılım’ın yeni Danışma Kurulu’nda İslam hukuku konusunda Türkiye’de en yetkin isimler olarak gösterilen Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Prof. Dr. Hamdi Döndüren’in yanı sıra İslam Ekonomisi alanının en deneyimli akademisyenleri arasında bulunan Prof. Dr. Arif Ersoy yer alıyor.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Faizsiz bankacılık konusunda hassasiyet taşıyan yurt içindeki müşterilerimiz ve yurt dışı fon sahipleri açısından faaliyetlerimizde görüş alabileceğimiz Danışma Kurulu’muzu oluşturmak için uzun süredir çalışıyoruz. Bu vesileyle alanlarının en yetkin isimleriyle bir araya gelme fırsatı bulduğumuz için büyük memnuniyet duyuyoruz. Sektörün en yeni ve dinamik oyuncusu olarak önümüzdeki dönemde katılım bankacılığını ileriye taşıyacak yeni ürün ve hizmetlere imza atmak istiyoruz. Bu noktada Danışma Kurulu’muzun görüşleri en önemli dayanağımız olacak” dedi.

Detaylı bilgi için tıklayın.