Türkiye Noterler Birliği - Güvenli Ödeme Sistemi

Vakıf Katılım 2. el araç alım-satım işlemlerinde olası risklerin önüne geçmek için Türkiye Noterler Birliği ile iş birliği yaparak Güvenli Ödeme Sistemini kullanıma sundu. Vakıf Katılım Mobil Şube ve İnternet Şube kanallarımızdan başvuru yaparak güvenle araç alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Güvenli Ödeme Sistemi Nasıl Çalışır?

 • Vakıf Katılım müşterisi olan Satıcı, Vakıf Katılım Mobil Şube veya İnternet Şube içerisindeki ilgili alandan araç satış işlemi başlatır.
 • Başlatılan araç satışı ile ilgili Satıcı ve Alıcı cep telefonu numaralarına SMS ile işlem bilgileri iletilir.
 • Alıcı SMS ile gelen Referans Numarası ve Kimlik Numarası bilgileriyle formu doldurarak araç alış işlemini başlatmış olur.
 • Alıcı Vakıf Katılım Güvenli Ödeme hesap numarasına satış bedeli olarak belirlenen tutarı referans numarası açıklaması ile transfer eder. (Örneğin Güvenli Araç Alım-Satım referans numarası 12345678 ise transfer esnasında açıklama bölümüne 12345678 yazılmalıdır.)
 • Araç satış bedeli, aracın tescil işlemi yapılıncaya kadar Alıcı adına Vakıf Katılım Güvenli Ödeme Hesabı’nda blokeye alınır.
 • Alıcı ve Satıcı notere giderek araç devir işlemini gerçekleştirir.
 • Satıcı ve Alıcı Noterde tescil işlemlerini tamamladıktan sonra Vakıf Katılım Güvenli Ödeme Hesabı’nda bekleyen tutarın blokesi çözülür ve Satıcının hesabına aktarılır.

Vakıf Katılım Güvenli Araç Alım-Satım Sistemi ile araç devir işlemi gerçekleştikten sonra satıcıya transfer edilecek tutar içerisinden 2022 yılı için 29,72 TL hizmet bedeli alınmaktadır. Bu hizmet bedelinin yarısı Türkiye Noterler Birliği tarafından sistem katılım payı olarak tahsil edilmektedir.

1.Güvenli Araç Alım-Satım Sistemini kimler kullanabilir?

 • 2. El araç alım-satım yapmak isteyen kişiler tarafından sistem kullanılabilir.
 • İşlemler dijitalde sadece bireysel değil, ticari kullanıcı olarak da başlatılabilmektedir.
 • Sıfır araç tescil işlemlerinde Güvenli Araç Alım-Satım Sistemi kullanılmamaktadır.

2.Güvenli Araç Alım-Satım Sistemi kullanmak için Vakıf Katılım Müşteri olmam gerekiyor mu?

 • Sistemi kullanabilmek için Satıcının Vakıf Katılım müşterisi olması gereklidir, Alıcının Vakıf katılım müşterisi olma şartı bulunmamaktadır.

3. Satışın İptal Edilmesi

 • Satıcı ve Alıcı, Noterden tescil işleminden önce iptal işlemini sistemden yapabilecektir. Tescil işlemi başvurunun yapıldığı günü takip eden iş günü mesai saati sonuna kadar Noter’de gerçekleştirilmelidir. Tescil işlemi gerçekleşmez ise işlem otomatik iptal edilerek Vakıf Katılım Güvenli Ödeme Hesabı’nda bekleyen tutar Alıcı hesabına iade edilecektir.

4.Araç Satış İşleminin İptali Durumunda Alıcı’ya İade

 • İptal durumunda satış tutarı eğer Havale ile gönderilmiş ise anında, EFT ile gönderilmiş ise TCMB sisteminin açık olduğu saatlerde yapılır. İptalin yapıldığı an itibarıyla EFT son saati geçmiş ise, takip eden ilk iş günü içerisinde iade işlemi gerçekleştirilir ve Alıcı/Satıcıya SMS ile gerekli bilgilendirmeler yapılır.
 • İptal işleminin mesai bitiminden sonra yapılması halinde; satış tutarı en geç takip eden ilk iş günü saat 10:00’a kadar Alıcı’nın sisteme girdiği ve alış bedelini gönderdiği hesaba iade edilir. İade işlemlerinde tam günlerde saat 17.00’a kadar, yarım günlerde ise saat 12.00’ye kadar mesainin sona erdiği saat olarak belirlenmiştir.

5. Başvurunun Düzeltmesi/İptali ve Cayma Hakkı

 • Alıcı ve Satıcı Noterde Taşıt Satış Sözleşmesi’ne ilişkin noterlik makbuzunun kesilmesinden ve aracın Alıcı adına tescil edilmesinden önce işlemlerini iptal edebilecektir. Noter nezdinde araç tescil işlemleri gerçekleştikten sonra cayma hakkı kullanılamaz.

6. Kullanılacak Hesapların Niteliği

 • Alıcı ve Satıcının işlem yapılacak hesaplarının TL vadesiz mevduat hesabı olması, blokeli olmaması ve müşterek hesap olmaması gerekmektedir. Bu nitelikte olmayan hesaplar üzerinden işlem yapılamaz.

7. Başvuru sürecimi nasıl takip edebilirim?

 • Satıcı ve Alıcı için İnternet Şube ve Mobil Şube’de ilgili alanlarda hazırlanan izleme durumu ile işlemlerin hangi aşamada olduğu takip edilebilir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 10 Ümraniye / İstanbul adresinde genel müdürlük binasında hizmet veren Vakıf Katılım Bankası A.Ş (Banka ya da Bankamız) tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI 

Araç alım-satım işlemleriniz sırasında Türkiye Noterler Birliği güvenli ödeme projesi kapsamında işlem yapmanız durumunda, aşağıda ifade edilen kişisel verileriniz bu süreçte Bankamız tarafından işlenecektir.

Alım satım işlemleri sonunda sürecin sağlıklı yürümesi ve Bankamızın yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile alıcının ve satıcının adı soyadı ve TC kimlik numarası, alıcının telefon numarası ve alıcıya ait IBAN bilgisi bu süreç içerisinde sadece yukarı ifade edilen amaçlarla sınırlı kalmak kaydı ile işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Güvenli ödeme projesi kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, işlemlerin tamamlanabilmesi için Türkiye Noterler Birliği ile Bankamızın tabi olduğu Kanunlar kapsamında hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirilmesi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi kuruluşlara aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, araç alım satım işlemleriniz ile paralel olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 5inci maddesi içerisinde yer alan, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında herkes;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu Kapsamdaki taleplerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formu marifeti ve başvuru formunda yer alan yöntemler vasıtası ile veya Müşteri İletişim Merkezi’ni 0850 202 1 202 ve 444 44 77 nolu telefon numaralarından arayarak iletebilirsiniz.

Bankamız Kanun’un 13. Maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurumu tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.