Müşteri Ol
Hakkımızda

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatına haiz olan Bankamızın farklı iş amaçları ve kişi grupları için hazırlamış olduğu aydınlatma metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Saray mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz caddesi no: 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde genel müdürlük binasında hizmet veren Vakıf Katılım Bankası A.Ş (Banka ya da Bankamız) tarafından hazırlanmıştır.

Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere aktarılması ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bankamız, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

Kişisel verileriniz Bankamızın tabi olduğu 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve KVKK başta olmak üzere, diğer tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde, aşağıdaki belirtilen amaçlar doğrultusunda Bankamızın müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesini teminen işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

 • Hesap, nakit, para transferi, döviz/kıymetli maden, çek/senet, sukuk, kiralık kasa, kurum tahsilat, finansal istihbarat hizmetleri başta olmak üzere temel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Dış ticaret, finansman (kredi), fon yönetimi, kredi kartı, POS, ATM hizmetleri, sigorta, emeklilik ve diğer acentelik hizmetleri, aracılık hizmetleri başta olmak üzere Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamındaki hizmetleri sunmak,
 • Yatırım süreçlerini yürütmek, istihbarat, teminat ve referans mektubu işlemlerini yapmak, ödemesi geciken alacaklarının takibini gerçekleştirmek, ekspertiz işlemlerini yürütmek,
 • Mernis, Türkiye Bankalar Birliği risk merkezi, muhabir banka kara listeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü e-rehin dahil olmak üzere, mevzuat açısından yükümlü olduğumuz sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Mevzuatın öngördüğü teftiş, bağımsız denetim ve iç kontrol faaliyetlerini yerine getirmek, bilgi güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek, dolandırıcılık olaylarını tespit etmek ve engellemek, şüpheli işlemleri incelemek, risk izleme, takip ve raporlama faaliyetlerini yürütmek, iletişim ve işlemlere ait denetim izlerini yönetmek ve saklamak, Müşteri İletişim Merkezi ses kayıtlarını kaydetmek, kimlik doğrulama işlemlerini ve yetkilerin yönetimini gerçekleştirmek, katılım bankacılığı prensiplerine uyumu değerlendirmek,
 • Vergi beyan ve bildirimlerini gerçekleştirmek, mali kontrol faaliyetlerini yürütmek,
 • Bankamız fiziksel güvenlik ihtiyaçları gereği şube, bölge müdürlüğü ve genel müdürlük binalarımız ile ATM’lerimizde kamera görüntülerini almak ve kaydetmek,
 • Önemli bilgileri (Bankanın müşterilerine yasal olarak iletmekle yükümlü olduğu tüm bilgiler) iletişim bilgileriniz üzerinden sizlerle paylaşmak,
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumları ve otoritelerce öngörülen yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bildirim ve yasal raporlama süreçlerini yürütmek,
 • İzin vermeniz durumunda sizlere özel teklifler sunmak, satış ve pazarlama ve promosyon faaliyetlerini yürütmek,
 • Ana bankacılık sisteminde olması muhtemel problemleri çözmek, harcama itirazlarını yönetmek, müşteri memnuniyeti sürecini yürütmek, şikâyet, öneri ve talep yönetimini gerçekleştirmek.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesi çerçevesinde Bankamız müşterisi olmanız ve bankacılık işlemleri gerçekleştirmeniz nedeniyle bize ilettiğiniz kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla yurtiçinde ve yurtdışında bulunan kişilere/kurumlara aktarılabilecektir. Aktarılan verilerin kapsamı aktarım amacıyla sınırlı olacak şekilde belirlenmektedir.

 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Kredi Kayıt Bürosu, Risk Merkezi, Bankalararası Kart Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kanunen yetkili kılınmış kişi, kurum ve/veya kuruluşlara,
 • Anlaşma sağladığımız bankacılık işlemlerini yapabilmeniz amacıyla T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne(PTT),
 • Kurum tahsilat işlemlerini yapabilmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile anlaşmalı kurum ve kuruluşlara,
 • Kredi kartları süreçlerinin yürütülmesi için kartlı ödeme sistemleri hizmet sağlayıcıları, kart basım ve kurye firmalarına,
 • Dış ticaret ve banka dışına para transferi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla SWIFT, SWIFT hizmet sağlayıcısı kuruluş, yurt içi/yurt dışı muhabir bankalar, alıcı/gönderici bankalar, ödemeye aracılık yapan kuruluşlar ile ödeme/elektronik para kuruluşlarına,
 • Hukuk işlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi amacıyla savcılık ve mahkemelere, hukuk bürolarına, varlık yönetim şirketlerine,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi amacıyla bağımsız denetim kuruluşlarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Ekspertiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gayrimenkul değerleme firmalarına,
 • Yatırım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hisse senedi aracı kurumlarına, finans şirketlerine ve yatırım şirketlerine,
 • Size daha iyi hizmet sunabilmek ve bankamızdan memnuniyet düzeyinizi arttırabilmek amacıyla araştırma firmalarına,
 • İzin vermeniz durumunda iş ortaklarımızla yapacağımız ortak kampanyalardan faydalanmanız amacıyla bilgilerinizin iş ortaklarımıza,
 • Aracılık/acentelik hukukundan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi, kurum ve/veya kuruluşlara.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir ve bu hukuki sebeplerin dışında kişisel verilerinizin işlenmesi ihtiyacı oluştuğunda açık rızanız talep edilmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması.

Kişisel verileriniz otomatik ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenmektedir. Kişisel verileriniz aşağıda yer alan yöntemlerle Bankamız tarafından elde edilmektedir.

 • Bankamız Şubeleri, Genel Müdürlüğü, Birimleri, Bölge Müdürlükleri, Şubeleri aracılığıyla,
 • Müşteri İletişim Merkezi ve Telefon Bankacılığı kanalıyla,
 • İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık uygulamalarıyla,
 • ATM ve kiosk sistemleri vasıtasıyla,
 • İnternet siteleri üzerinde doldurulan formlarla,
 • Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu gibi sistemler vasıtasıyla,
 • ATM sistemleri ve kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla,
 • Acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler vasıtasıyla,
 • Bankamızın sosyal medya hesapları aracılığıyla,
 • Şube, bölge müdürlüğü ve genel müdürlük binalarımız ile ATM’lerimizde yer alan kameralar vasıtasıyla,
 • Bankalar arası kart merkezi aracılığıyla,
 • Kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj gibi iletişim kanallarıyla,
 • Bankamıza yapılan her türlü bildirim, başvuru ve görüşme aracılığıyla.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında herkes;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu Kapsamdaki taleplerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formu marifeti ve başvuru formunda yer alan yöntemler vasıtası ile veya Müşteri İletişim Merkezini 0850 202 1 202 ve 444 44 77 nolu telefon numaralarından arayarak iletebilirsiniz.

Bankamız Kanun’un 13. Maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurumu tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vakıf Katılım Bankası A.Ş. (Bankamız) tarafından hazırlanmıştır. Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere aktarılması ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bankamız, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

KİŞİSEL VERİLERIN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Bankamız Genel Müdürlük, Şube ve Bölge Müdürlüğü binalarını ziyaretiniz esnasında alınan kimlik verileriniz, tarafınıza iletilen ziyaretçi kartı kullanımınıza ilişkin verileriniz ve güvenlik kameralarımız ile kaydedilen görüntüleriniz Bankamızın fiziksel mekanlarının güvenliğinin sağlanması, misafir giriş-çıkış takibinin yapılması ve kamu kurum ve kuruluşlarının ziyaretçilere ilişkin resmi taleplerine yanıt verilebilmesi ve talebiniz doğrultusunda bankamız misafir internet ağına bağlanmanız halinde kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, ziyaret ettiğiniz site bilgileri internet hizmeti ve veri güvenliğini sağlayabilmek amaçlarıyla tarafımızca işlenmektedir. Güvenlik kameralarının izleme alanları, bu alanların sayısı, izleme zaman ve süreleri, güvenlik amacıyla yeterli ve bu amaçla sınırlı olacak şekilde uygulanmaktadır. Fiziksel mekan güvenliği kapsamında olmayan kişinin mahremiyetine dahil olan alanlar (örneğin tuvaletler, mescitler vb.) kamera ile izlemeye tabi tutulmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERIN AKTARIMI

Ziyaretçilerimizden aldığımız kişisel veriler mahkeme kararı ile talep edildiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hukuki yükümlülüklerimizi karşılayabilmemiz amacıyla aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da belirtilen Bankamızın hukuki yükümlülüğünün yerine getirmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak, kimliğinizin tespit edilmesi aşamasında otomatik olmayan yolla, ziyaretçi kartı verileri ve güvenlik kamerası görüntülerinin kayıt altına alınması aşamasında otomatik yolla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERIN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında herkes;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu Kapsamdaki taleplerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formu marifeti ve başvuru formunda yer alan yöntemler vasıtası ile veya Müşteri İletişim Merkezi’ni 0850 202 1 202 ve 444 44 77 nolu telefon numaralarından arayarak iletebilirsiniz.

Bankamız Kanun’un 13. Maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurumu tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vakıf Katılım Bankası A.Ş tarafından çağrı merkezimizi kullanan müşterilerimiz için hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Vakıf Katılım müşteri iletişim merkezini arayanların paylaşmış olduğu kimlik verileri, iletişim verileri, ses kaydı ve bankacılık işlemleri için gerekli finans ve güvenlik amacı ile talep edilen kişisel bilgileriniz  arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, aramanın teyidi, arayan sayısının istatistiki olarak tespiti, telefon bankacılığı hizmetlerinin yürütülmesi ve ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Çağrı sırasında izin vermeniz durumunda müşteri temsilcimizin performansını ve sizin memnuniyetinizi ölçmek amacı ile isim soy isim ve iletişim bilgileriniz iş ortağımıza aktarılarak, iş ortağımız tarafından Bankamız adına aranacaksınız.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak telefon yolu ile toplanarak, otomatik olarak işlenmekte olup, anket çalışması dışında sadece hukuki uyuşmazlıklarda talep edilmesi durumunda ilgili yargı mercii ile paylaşılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında herkes;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Bu Kapsamdaki taleplerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formu marifeti ve başvuru formunda yer alan yöntemler vasıtası ile veya Müşteri İletişim Merkezi’ni 0850 202 1 202 ve 444 44 77 nolu telefon numaralarından arayarak iletebilirsiniz.

Bankamız Kanun’un 13. Maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurumu tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Saray mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz caddesi no: 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde genel müdürlük binasında hizmet veren Vakıf Katılım Bankası A.Ş (Banka ya da Bankamız) tarafından hazırlanmıştır.

Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere aktarılması ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI 

Kişisel Verileriniz Bankamız Birimleri, şubeleri, işlem platformları ile çağrı merkezi vb diğer kanallarında sözlü yazılı veya elektronik ortamda RIA aracılığı ile gerçekleştirilecek işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi, güvenliği ile ürünün geliştirilmesi amacı ile raporlama, bilgilendirme ve sınıflandırma işlemlerinde kullanılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Bankamızın tabi olduğu Bankacılık Kanunu başta olmak üzere tüm yasal yükümlülükler çerçevesinde bilgi paylaşmak ile yükümlü olduğumuz; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurumu ve Hazine Müsteşarlığı vb idari ve adli merciler ile mevzuatın izin verdiği ve/veya RIA aracılığıyla işleminizi gerçekleştirmek üzere ilgili şirket olan RIA ve para alma işleminin gerçekleştirilebilmesi için yurtdışı ilgili resmi/özel kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz fon transferi (para gönderme /alma) işlemi gerçekleştirmeniz durumunda RIA aracılığı ile ve/veya bizzat sizden temin edilmektedir. Bununla birlikte Bankamızın tabi olduğu tüm yasa ve mevzuatın izin verdiği veya yetkili kıldığı  resmi/özel  kurum ve kuruluşlar  aracılığı ile 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan tüm işleme ve aktarım esaslarına uygun olarak toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında herkes;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu Kapsamdaki taleplerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formu marifeti ve başvuru formunda yer alan yöntemler vasıtası ile veya Müşteri İletişim Merkezi’ni 0850 202 1 202 ve 444 44 77 nolu telefon numaralarından arayarak iletebilirsiniz.

Bankamız Kanun’un 13. Maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurumu tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Saray mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz caddesi no: 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde genel müdürlük binasında hizmet veren Vakıf Katılım Bankası A.Ş (Banka ya da Bankamız) tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI 

Şubemizi ziyaretlerinizde gerçekleştireceğiniz tüm işlemlerinizde sizlere daha hızlı hizmet verebilmemiz için kullanmış olduğunuz  numaratör aracılığı ile sizlerden talep ettiğimiz TC Kimlik Numarası, telefon numarası bilgileri ve ek olarak otomatik olarak elde edilen şubelerimizi ziyaret tarihi, saati ve yeri bilgilerini şube ziyaretçi sayısının istatistiki olarak tespiti ve siz değerli müşterilerimizin şubelerimizde işlemlerinizi en kısa sürede tamamlayabilmeniz için işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Sizlerden talep etmiş olduğumuz TC Kimlik numarası ve telefon numaranız ile şubemizi ziyaret tarihiniz sadece talep edilmesi durumunda yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacak olup, talep olmaması durumunda Bankamız serverlarında saklanacak ve yasal saklama süresinin sonunda Kişisel Verileri Koruma Kanununda yer alan usul ve esaslara göre imha edilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, sıramatik aracılığı ile sizden talep edilmekte ve Kişisel Verileri Koruma Kanununun 5. maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Kapsamdaki taleplerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formu marifeti ve başvuru formunda yer alan yöntemler vasıtası ile veya Müşteri İletişim Merkezi’ni 0850 202 1 202 ve 444 44 77 nolu telefon numaralarından arayarak iletebilirsiniz.

Bankamız Kanun’un 13. Maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurumu tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vakıf Katılım Bankası A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESI VE İŞLEME AMAÇLARI

Bankamız Doğrudan Borçlandırma ve Tahsilat Sistemine ait sözleşme imzalamadan önce indirimli akaryakıt hizmeti alabilmek için fiyatlandırma çalışmalarının yürütülmesi amacıyla tarafımızca işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Bize ilettiğiniz kimlik verileri, iletişim verileri ve mesleki deneyim verileri fiyatlandırma çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Doğrudan Borçlandırma ve Tahsilat Sistemi satıcıları ile paylaşılacaktır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKI SEBEBI

Kişisel verileriniz, 6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “kişisel verilerin işlenmesi için açık rızanın bulunması” sebebine dayalı ve bununla sınırlı olarak, şubelerimiz aracılığıyla ve e-posta yöntemleriyle toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında herkes;

6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında herkes;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Bu Kapsamdaki taleplerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formu marifeti ve başvuru formunda yer alan yöntemler vasıtası ile veya Müşteri İletişim Merkezi’ni 0850 202 1 202 ve 444 44 77 nolu telefon numaralarından arayarak iletebilirsiniz.

Bankamız Kanun’un 13. Maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurumu tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan Aydınlatma Yükümlülüğünü yerine getirilmesi için veri sorumlusu sıfatıyla Vakıf Katılım Bankası A.Ş (Banka) tarafından yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ, İŞLENMESİ, İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Vakıflar Genel müdürlüğü tarafından Bankamıza aktarılmış olup,  Kanun’un 5. Maddesinde yer alan “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” Hukuki sebebine dayanarak toplanmakta ve hak sahiplerine ödemelerin yapılabilmesi ve hak sahibi adına hesap açılması amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Bankamızın tabi olduğu yasal mevzuat kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile denetim amacıyla yetkili kurumlara aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında yer alan tüm haklara sahip olduğunuzu hatırlatırız.

Bu Kapsamdaki taleplerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formu marifeti ve başvuru formunda yer alan yöntemler vasıtası ile veya Müşteri İletişim Merkezi’ni 0850 202 1 202 ve 444 44 77 nolu telefon numaralarından arayarak iletebilirsiniz.

Bankamız Kanun’un 13. Maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurumu tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Saray mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz caddesi no: 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde genel müdürlük binasında hizmet veren Vakıf Katılım Bankası A.Ş (Banka ya da Bankamız) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz Bankamızın tabi olduğu 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve KVKK başta olmak üzere, diğer tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde, aşağıdaki belirtilen amaçlar doğrultusunda Bankamızın müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesini teminen işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI 

Sahip olduğunuz gayrimenkulün satışı, gayrimenkulünüzün Bankamızdan aldığınız çeşitli finansman desteklerine teminat verilmesi durumlarında, tarafınızdan ya da aracı kurum tarafından Bankamıza iletilen, Kimlik, iletişim ve gayrı menkulünüze ait kişisel bilgiler; Satış işlemlerinin ve tesis edilecek rehin işlemlerinin tamamlanması sureti ile tapu değişikliğinin yapılabilmesi veya mevcut sahipliği ile rehin tesis edilebilmesi için ve sadece bu amaçlarla sınırlı kalmak kaydı ile işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz Bankamızın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve kanunen yetkili kılınmış kişi, kurum ve/veya kuruluşlar ile gayrimenkul satış ve ipotek tesis işlemlerinin sağlanması için Bankamızın iş ortağı kurumlar ve online ipotek işlemlerinin yürütüldüğü HYPOTEX sistemine aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz Kanunun 5 inci maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve Kanunlarda açıkça öngörülmesi işleme maddelerine uygun olarak işlemektedir. Kişisel verileriniz, tapu müdürlüğü, gayrimenkul  satışına aracılık eden kurum veya alıcı tarafından temin edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında herkes;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu Kapsamdaki taleplerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formu marifeti ve başvuru formunda yer alan yöntemler vasıtası ile veya Müşteri İletişim Merkezi’ni 0850 202 1 202 ve 444 44 77 nolu telefon numaralarından arayarak iletebilirsiniz.

Bankamız Kanun’un 13. Maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurumu tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir. 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 10 Ümraniye / İstanbul adresinde genel müdürlük binasında hizmet veren Vakıf Katılım Bankası A.Ş (Banka ya da Bankamız) tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

Araç alım-satım işlemleriniz sırasında Türkiye Noterler Birliği güvenli ödeme projesi kapsamında işlem yapmanız durumunda, aşağıda ifade edilen kişisel verileriniz bu süreçte Bankamız tarafından işlenecektir.

Alım satım işlemleri sonunda sürecin sağlıklı yürümesi ve Bankamızın yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile alıcının ve satıcının adı soyadı ve TC kimlik numarası, alıcının telefon numarası ve alıcıya ait IBAN bilgisi bu süreç içerisinde sadece yukarı ifade edilen amaçlarla sınırlı kalmak kaydı ile işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Güvenli ödeme projesi kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, işlemlerin tamamlanabilmesi için Türkiye Noterler Birliği ile Bankamızın tabi olduğu Kanunlar kapsamında hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirilmesi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi kuruluşlara aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, araç alım satım işlemleriniz ile paralel olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 5inci maddesi içerisinde yer alan,veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında herkes;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamdaki taleplerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formu marifeti ve başvuru formunda yer alan yöntemler vasıtası ile veya Müşteri İletişim Merkezi’ni 0850 202 1 202 ve 444 44 77 nolu telefon numaralarından arayarak iletebilirsiniz.

Bankamız Kanun’un 13. Maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurumu tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 10 Ümraniye / İstanbul adresinde genel müdürlük binasında hizmet veren Vakıf Katılım Bankası A.Ş (Banka ya da Bankamız) tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

TC kimlik numaranız, adınız, soyadınız, baba adı ve cep telefonu bilgileriniz ile satışa konu gayrimenkule ait bilgiler sahip olduğunuz gayrimenkulün finansman destekli satışı öncesinde ekspertiz sürecinin başlatılabilmesi amacı ile alıcı (müşterimiz) tarafından Bankamıza aktarılmaktadır. Söz konusu kişisel bilgiler sadece yukarıda ifade edilen amaç doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olarak kullanılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz Bankamızın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Web Tapu Sistemi Taşınmaz Değerleme Portalı ve kanunen yetkili kılınmış kişi, kurum ve/veya kuruluşlar ile gayrimenkul satış, teminata alma ve ekspertiz işlemlerinin sağlanması için Bankamızın iş ortağı kurumlar, değerleme firmaları, değerleme uzmanları ve online ekspertiz işlemlerinin yürütüldüğü INVEX (ekspertiz modülü) sistemine aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda ifade edilen kişisel verileriniz Kanunun 5 inci maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve Kanunlarda açıkça öngörülmesi işleme maddelerine uygun olarak işlemektedir. Kişisel verileriniz, tapu müdürlüğü, gayrimenkul satışına aracılık eden kurum veya alıcı tarafından temin edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında herkes;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu Kapsamdaki taleplerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formu marifeti ve başvuru formunda yer alan yöntemler vasıtası ile veya Müşteri İletişim Merkezi’ni 0850 202 1 202 ve 444 44 77 nolu telefon numaralarından arayarak iletebilirsiniz.

Bankamız Kanun’un 13. Maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurumu tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde genel müdürlük binasında hizmet veren Vakıf Katılım Bankası A.Ş (Banka ya da Bankamız) tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

Bankamıza tarafınızca doğrudan şubelerimiz aracılığı ile kredi kartı ürününü kullanmak için başvuruda bulunmanız durumunda aşağıda detayları yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir. Kimlik, iletişim, finans, mesleki deneyim, eğitim bilgileriniz kredi kartı başvurunuzun alınması ve değerlendirilmesi, kartınızın onaylanması durumunda tarafınıza teslim edilmesi, kredi kartlarının yönetimi ve raporlama süreçleri, limit artırım taleplerinizin değerlendirilmesi ve izin vermeniz durumunda pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz yukarıda ifade edilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile,

 • Bankamızın hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yetki kurum ve kuruluşlara (BDDK, SPK, TCMB, Gelir İdaresi Başkanlığı, adli makamlar vb),
 • Bankacılık faaliyetlerini yürütmek ve size talebinizle bağlantılı olarak ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek için dış hizmet aldığımız iş ortaklarımıza, diğer bankalar ve finansal kuruluşlara,
 • Kart hamilinin yurt dışı kaynaklı vergi yasalarına tabi olması halinde ilgili kuruluşlara,
 • Ödenmeyen Kredi kartı borçlarına yönelik hukuki sürecin yürütülmesi veya itilafın çözülmesi için anlaşmalı olduğumuz hukuk bürolarına,
 • Sigorta poliçelerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi için acentesi olduğumuz veya bankamızın dain-i mürtein olduğu poliçelerde acentesi olmadığımız sigorta şirketlerine,
 • Kredi kartının size ulaştırılabilmesi için basım ve dağıtımının sağlanması amacı ile anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarına

Bu iş amaçları ile sınırlı olmamak kaydı ile Bankamızın veri aktarımının yasal olarak zorunlu olduğu gerçek ya da tüzel kişilere hukuka uygunluk kapsamında aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz başvuru sırasında doğrudan sizden, otomatik yöntemlerle kredi kartı süreçlerinin tamamlanması için; Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, KKB skoru gibi dolaylı yöntemlere toplanmaktadır. Yukarıda ifade ettiğimiz amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, imzalamış olduğunuz kredi kartı sözleşmesi ile sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebepleri doğrultusunda işlenmekte ve açık rızanız olması halinde de pazarlama amacı için kullanılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında herkes;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu Kapsamdaki taleplerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formu marifeti ve başvuru formunda yer alan yöntemler vasıtası ile veya Müşteri İletişim Merkezi’ni 0850 202 1 202 ve 444 44 77 nolu telefon numaralarından arayarak iletebilirsiniz.

Bankamız Kanun’un 13. Maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurumu tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vakıf Katılım Bankası A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Bankamıza iş başvurusu yapmanız ve çalışan adayı olmanız nedeniyle bize ilettiğiniz özgeçmişiniz içerisinde yer alan; kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, fotoğrafınız, referanslarınız, eğitim verileriniz, iş deneyimleriniz, askerlik durumunuz, sigara kullanım durumunuz, ilgi alanlarınız, hobileriniz, kişisel web sayfası bilginiz, sosyal ağlarınız, medeni durumunuz, cinsiyetiniz, doğum yeriniz, doğum tarihiniz, ehliyet sahiplik durumunuz ve bilginiz, yapılan işler ve projeler de dâhil olmak üzere özgeçmiş verileriniz ile; özel nitelikli veri kategorisinde olan uyruk, dernek/ vakıf üyeliği ve sağlık verileriniz aşağıdaki amaçlarla tarafımızca işlenmektedir.

 • Verilerinizin mülakat sürecinde değerlendirilmesi,
 • Bankanın iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerinizin tespiti ve değerlendirilmesi,
 • Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,
 • Aday olarak pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
 • Teklif ve işe yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Bankamızın kariyer portalı anlaşmalı iş ortağımız tarafından, Bankamıza tahsis edilen bulut hizmeti üzerinden sağlanmaktadır. Vakıf Katılım Kariyer Portalı aracılığı ile Bankamıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, aday olunan birim/pozisyon verinizi ve iş tecrübesi verilerinizi tarafınıza ilgili kurumdan envanter ve yetenek testi linki gönderilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “kişisel verilerin işlenmesi için açık rızanın bulunması” ve 6. maddesinde belirtilen “özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için açık rızanın bulunması” sebeplerine dayalı ve bununla sınırlı olarak, Vakıf Katılım Kariyer Portalı web sitesine özgeçmiş/CV yüklenmesi, Vakıf Katılım Kariyer Portalı web sitesinde yer alan özgeçmiş formunun doldurulması, e-posta adresine özgeçmiş/CV iletilmesi, elden matbu özgeçmiş/CV iletilmesi yöntemleriyle toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında ilgililer;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamdaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak veya Müşteri İletişim Merkezi’ni 0850 202 1 202 ve 444 44 77 no’lu telefon numaralarından arayarak iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vakıf Katılım Bankası A.Ş tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel bilgileriniz / verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda öngörülen şekilde; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Bankamız Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ile imzalayacağınız iş sözleşmesi kapsamında; özgeçmişinizde yer alan verileriniz, kimlik verileriniz, biyometrik verileriniz, özel nitelikli kişisel veri kategorisinde yer alan sağlık verileriniz, iletişim verileriniz, özlük verileriniz, finansal verileriniz, eğitim verileriniz, araç kullanım bilgileriniz, hukuki işlem bilgileriniz, mesleki deneyim bilgileriniz, görsel ve işitsel kayıtlarınız, askerlik durumunuz ve imzanız ile aile üyelerinize ait kimlik, eğitim, mesleki deneyim ve sağlık verileri aşağıdaki amaçlarla tarafımızca işlenmektedir:

 • İşe giriş ve ayrılmanız durumunda çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Özel sağlık sigortasından yararlanmak istenmesi durumunda, özel sağlık sigortası poliçesinin oluşturulması ve çalışanın bireysel emeklilik sistemine dâhil edilmesi
 • Çalışan hak ediş işlemlerinin yapılması,
 • Acil durum süreçlerinin yönetilmesi,
 • Çalışan yan hakları kapsamında; yemek, ulaşım, konaklama ve telekomünikasyon vs. hizmetlerin sunulması,
 • İş için tahsis edilen elektronik eşyalar ve dijital uygulamaların kurulumu ve kullanımı,
 • Yüksek güvenlikli alanlara giriş ve çıkışlarda biyometrik verilerin kullanılması,
 • Çalışan performans durumu, kariyer gelişimi ve eğitiminin takibi ile tayin, terfi ve geçici görevlendirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Risk yönetimi amacıyla çalışanın mali durumun takibi,
 • Kurum organizasyonlarının gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri ve çalışan memnuniyet araştırmalarının/ anketlerinin hayata geçirilmesi,
 • Resmi / özel kurum ve kuruluşlara iş gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Bankamızla aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkiyi düzenleyebilmek, Bankamızın online ya da yüz yüze eğitim olanaklarından yararlanabilmenizi sağlamak, Bankamızın sağladığı İnsan Kaynakları hizmetlerinden kolaylıkla yararlanabilmenizi temin edebilmek, mevzuatın öngördüğü bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uymak, menfaatinizi zedelemeyecek nitelikte olan Bankamız menfaatlerinin teminini sağlamak (Örn: SGK teşviklerinden faydalanmak adına alınacak hizmetler esnasında gerçekleşecek kişisel veri paylaşımları), 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankacılık faaliyetlerimizi yerine getirebilmek için yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda başta İş Kanunu olmak üzere Bankamızın tabi olduğu sair mevzuat hükümleri gereğince işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Bankamızın yetkili kıldığı Veri İşleyenler tarafından işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri KVKK m.5/2 uyarınca;

 1. Kimlik ve adres bilgisi gibi verilerinizin işlenmesinin mevzuat gereği zorunlu olması,
 2. Bankamızdan hizmet almak için Bankamız ile karşılıklı akdedeceğiniz sözleşmelerin kurulması ve ifası için zorunlu olması,
 3. Bankamızın mevzuattan kaynaklanan raporlama ve yetkili mercilerle bilgi paylaşma yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması,
 4. Bankamız ile aranızdaki sözleşmelerden kaynaklanan hak ve alacaklarımızın korunması, kullanılması ve tesisi için zorunlu bulunmasıdır.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Bankamız nezdinde işlenen kişisel verileriniz; yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, tedarikçi firmalar, iş ortağı özel kurum ve kuruluşlar, Emeklilik Gözetim Merkezi, Sigorta Eğitim Merkezi, SPK, bağımsız denetim firmaları, bireysel emeklilik firmaları ve iş gerekliliği kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun bir şekilde ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız;

 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesine göre kişisel verileri işlenen ilgili kişi;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomat sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili kişi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi; iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, bize ulaştırılmasından itibaren 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

KVKK Politikası'nı görüntülemek için tıklayınız.

Veri Sahibi Başvuru formunu görüntülemek için tıklayınız.